Poznań, 27.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na lidera wolontariatu

Nr postępowania: 01/02/2017 data: 17.02.2017 r.

Status: ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy

W efekcie przeprowadzenia  II etapu procedury obejmującego spotkania z obydwoma Oferentami, których oferty zgodnie kryteriami określonymi w zamówieniu uzyskały taką samą, najwyższą ilość punktów, komisja powołana w celu przeprowadzenia postępowania w dniu 27.02.2017 dokonała ostatecznego wyboru Oferenta.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznana punktacją:

Poznań 23.02.2017

INFORMACJA O PROCEDURZE WYBORU OFERTY

DOT.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na lidera wolontariatu

Nr postępowania: 01/02/2017 data: 17.02.2017 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław,

zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402,  NIP  5561451116 Regon 091373061

Zamawiający zawiadamia, że postępowaniu prowadzonym zgodnie z trybem udzielania zamówień o wartości powyżej 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto zgodnie z trybem rozeznania rynku zawartym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie kryteriami określonymi w zamówieniu dwie z otrzymanych ofert uzyskały taką samą, najwyższą ilość punktów.

W związku z powyższym przewidziane zostało przeprowadzenie II etapu procedury obejmującego spotkania z obydwoma Oferentami, podczas których komisja powołana w celu przeprowadzenia postępowania dokona oceny predyspozycji Oferentów do pracy na stanowisku lidera wolontariatu i na tej podstawie dokona ostatecznego wyboru Oferenta.

Zaproszenie na ww. spotkanie zostanie przekazane drogą mailową do obu Oferentów do dnia 24.02.2017 do godz. 10.00.

Informacja o wyborze Oferenta niezwłocznie po zakończeniu II etapu procedury zostanie zamieszczona na stronie:

http://www.flandria.pl/ oraz przekazana Oferentom drogą mailową.

Poznań 17.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na lidera wolontariatu

Nr postępowania: 01/02/2017 data: 17.02.2017 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław,

zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402,  NIP  5561451116 Regon 091373061

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Zapytanie dotyczy stanowiska: lider wolontariatu w ramach projektu Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania (nr RPWP.07.02.01-30-0019/15) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 80 godzin miesięcznie.
 • Do zadań lidera wolontariatu w ramach Projektu będzie należała:

– rekrutacja, koordynacja i superwizja pracy wolontariuszy;

– bieżący kontakt z beneficjentami projektu objętymi pomocą wolontariacką;

– szkolenie, integracja wolontariuszy;

– opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji wolontariatu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 • W postępowaniu mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:
  • wykształcenie wyższe (licencjackie bądź magisterskie) pożądane z dziedzin nauk społecznych
  • potwierdzone doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu pracą zespołu
  • potwierdzone doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi, w tym również z seniorami
  • własne doświadczenie w pracy wolontariackiej
  • doświadczenie w tworzeniu i w prowadzeniu szkoleń

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 • Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: a.basinska@flandria.pl  (skan z podpisem), poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” – Zintegrowane Centrum Opieki (III piętro), ul. św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań,  w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2017 r. do godziny 9.00 z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 01/02/2017 – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania nie otwierać do godz. 9.00 do dnia 23 lutego.
 • Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
 • W przypadku złożeniu oferty osobiście, oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty opatrzone pieczątką oraz datą złożenia oferty;
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.02.2017
 • Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 17.02.2017 r. na stronie www.flandria.pl i www.ngo.pl.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Agnieszka Basińska, tel. 664 999 882, a.basinska@flandria.pl

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Komentowanie wyłączone.