Poznań, 14.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ  I ŚWIADCZENIE USŁUG GŁOSOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ I TRANSMISJI DANYCH – UNIEWAŻNIENIE

Nr postępowania: 01/12/2018 data: 10.12.2018 r.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “Flandria” po ponownej analizie wymagań formalnych i proceduralnych oraz warunków koniecznych do zapewnienia płynności usługi teleopieki zgodnie z zapisem w pkt. 14 zapytania ofertowego“UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania” o odstąpieniu od oceny ofert i unieważnieniu zapytania.

 

Poznań, 10.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ  I ŚWIADCZENIE USŁUG GŁOSOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ I TRANSMISJI DANYCH

Nr postępowania: 01/12/2018 data: 10.12.2018 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 15, 88-100 Inowrocław, zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402, NIP 5561451116 Regon 091373061

Poczta elektroniczna: a.basinska@flandria.pl
Adres strony internetowy: www.flandria.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych w ramach projektu Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki finansowanego ze środków Miasta Poznania w celu zapewnienie płynności w kontynuacji usługi teleopieki dla uczestników projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” (RPWP.07.02.01-30-0019/15-00) .

Zamawiający zastrzega, że zamówienie jest aktualne tylko w przypadku otrzymania dofinansowania na ww. projekt. Zgodnie z treścią ogłoszenia Urzędu Miasta Poznania otwartego konkursu ofert nr 5/2019 z dn.16.11.2018 „Rozstrzygniecie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 31.12.2018”.

Szacowana wartość zamówienia – kwota pomiędzy 20.000,00 złotych, a 50.000,00 złotych netto.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.basinska@flandria.pl (skan z podpisem),
do dnia: 13 grudnia 2018 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 01/12/2018.

Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane.
• Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych
• Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.12.2018
• Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Agnieszka Basińska – a.basinska@flandria.pl tel. 664 999 882

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Komentowanie wyłączone.