Inowrocław 27.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ OPASEK I APARATÓW DO SYSTEMU TELEOPIEKI

Nr postępowania: 01/01/2017 data: 18.01.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Status: ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy
MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy
Data wpłynięcia oferty: 26.01.2017
Cena: 81.856,50 zł (brutto)

 

 

Poznań, 18.01.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ OPASEK I APARATÓW DO SYSTEMU TELEOPIEKI

Nr postępowania: 01/01/2017 data: 18.01.2017 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław,

zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402,  NIP  5561451116 Regon 091373061

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zamawiający zastrzega, że niespełnienie wszystkich poniższych warunków łącznie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej oferty)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z gwarancją opasek i aparatów do systemu teleopieki
w ilości 275 sztuk realizowana w ramach projektu Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania (nr RPWP.07.02.01-30-0019/15) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • wszystkie z dostarczonych aparatów i opasek muszą być fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu producenta,
 • okres gwarancyjny aparatu i opaski minimum: 24 miesiące,
 • urządzenia opatrzone znakiem CE,

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 • Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław w zamkniętej kopercie do dnia 26.01.2017 r. do godziny 15.30 z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 01/01/2017  – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania- opaski i aparaty do systemu teleopieki – nie otwierać do dnia 27.01.2017 r. do godziny 11:00.
 • Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
 • W przypadku złożeniu oferty osobiście, oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty opatrzone pieczątką oraz datą złożenia oferty;
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.01.2017
 • Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 18.01.2017 r. na stronie www.flandria.pl oraz na bazie konkurencyjności.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Agnieszka Basińska, tel. 664 999 882, a.basinska@flandria.pl

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Komentowanie wyłączone.