Poznań, 29.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA  ŚWIADCZENIE USŁUG W CHARAKTERZE PERSONELU MEDYCZNEGO

(LEKARZA GERIATRY, LEKARZA PSYCHIATRY, PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA, FIZJOTERAPEUTY, PSYCHOLOGA)

Nr postępowania: 01/03/2017 data: 17.03.2017 r.

Status: ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy

W efekcie przeprowadzenia  procedury komisja powołana w celu przeprowadzenia postępowania w dniu 29.03.2017 dokonała wyboru Oferentów na świadczenie usług w następujących częściach przedmiotu zamówienia :

 • Część III – Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza
 •  Część IV – Świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty
 • Część V – Świadczenie usług w charakterze psychologa

W związku z brakiem złożonych ofert w części I i II przedmiotu zapytania, zapytanie ofertowe na części I i II tj. na  świadczenie usług w charakterze personelu medycznego (lekarza geriatry, lekarza psychiatry) zostanie powtórzone w późniejszym terminie.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznana punktacją:

 

Poznań, 17.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA  ŚWIADCZENIE USŁUG W CHARAKTERZE PERSONELU MEDYCZNEGO

(LEKARZA GERIATRY, LEKARZA PSYCHIATRY, PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA, FIZJOTERAPEUTY, PSYCHOLOGA)

Nr postępowania: 01/03/2017 data: 17.03.2017 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław, zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402,  NIP  5561451116 Regon 091373061

 • Poczta elektroniczna: b.wachowiak@flandria.pl
 • Adres strony internetowy: www.flandria.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający oczekuje, że Oferenci zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie personelu medycznego (lekarza geriatry, lekarza psychiatry, pielęgniarki/ pielęgniarza, fizjoterapeuty, psychologa) świadczącego usługi w miejscu zamieszkania Uczestników projektu (mieszkańców Poznania) w ramach  Zintegrowanego Centrum Opieki  w ramach projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” (nr RPWP.07.02.01-30-0019/15-00) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 01.04.2017 do 31.12.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany początkowej daty świadczenia usługi w przypadku, gdy rozstrzygnięcie niniejszego postępowania i podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi później niż do dnia 01.04.2017 r.

Zgodnie z założeniami  projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” w  ramach  Zintegrowanego Centrum Opieki  świadczone będą  usługi z zakresu opieki medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej w miejscu zamieszkania na rzecz Uczestników projektu mające na celu wypełnianie luk istniejącego sytemu (w przypadku braku dostępności lub długiego czasu oczekiwania) poprzez zaoferowanie bezpłatnych świadczeń, które będą miały charakter interwencyjny i w miarę możliwości będą zastępowane/ uzupełniane usługami z obecnie istniejących systemów.

Uczestnikiem projektu korzystającym z ww. usług może być osoba zamieszkująca na terenie Poznania będąca osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością.

2.2 Na przedmiot zamówienia składa się:

Część I – Świadczenie usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii

(1 os., zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 10 godzin miesięcznie, łącznie 210 godzin konsultacji geriatrycznych dla min. 70 os.)

 

Część II – Świadczenie usług w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii

(1 os.,  zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 5 godzin miesięcznie, łącznie 105 godzin konsultacji psychiatrycznych dla min. 35 os.)

 

Część III  – Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza

(2 os., zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 40 godzin miesięcznie/osoba, łącznie 1680 godzin opieki pielęgniarskiej dla min.  129 os.)

 

Część IV – Świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty

(1 os., zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 40 godzin miesięcznie, łącznie 840 godzin konsultacji fizjoterapeutycznych dla min.  83 os.)

 

Część V – Świadczenie usług w charakterze psychologa

(1 os., zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 40 godzin miesięcznie, łącznie 840 godzin pomocy psychologicznej dla min.  83 os.)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na realizację części I lub części II lub części III lub części IV lub części V przedmiotu zamówienia.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: b.wachowiak@flandria.pl  (skan z podpisem), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

Zintegrowane Centrum Opieki (III PIĘTRO)

Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

do dnia: 29 marca 2017 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 01/03/2017 – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania nie otwierać do godz. 9.00 do dnia 23 marca oraz informacją o części zamówienia, na które składana jest oferta (CZĘŚĆ I – lekarz geriatra, CZĘŚĆ II – lekarz psychiatra, CZĘŚĆ III- pielęgniarka/pielęgniarz, CZĘŚĆ IV – fizjoterapeuta, CZĘŚĆ V – psycholog).

UWAGA!

w powyższym zapisie pojawił się błąd:

POPRAWNY ZAPIS:

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2017 – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania nie otwierać do godz. 9.00 do dnia 29 marca oraz informacją o części zamówienia, na które składana jest oferta (CZĘŚĆ I – lekarz geriatra, CZĘŚĆ II – lekarz psychiatra, CZĘŚĆ III- pielęgniarka/pielęgniarz, CZĘŚĆ IV – fizjoterapeuta, CZĘŚĆ V – psycholog).

 

 • Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
 • Po złożeniu oferty osobiście, oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty opatrzone pieczątką oraz datą złożenia oferty;
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez potencjalnego wykonawcę za zgodność z oryginałem według następującego wzoru: Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię i nazwisko, miejscowość, data.
 • Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych.
 • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.03.2017
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 17.03.2017 r. na stronie www.flandria.pl oraz na bazie konkurencyjności.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Beata Wachowiak – b.wachowiak@flandria.pl  tel. 606 397 032

UWAGA !

Ze względu na wcześniejszy błąd w zapisie w punkcie 11.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

dot. informacji umieszczonej na kopercie w przypadku przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczenia osobistego

w dniu 27.03.2017 o godz. 12.20 załączono poniżej poprawione Zapytanie ofertowe z wprowadzoną zmianą.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Komentowanie wyłączone.