Inowrocław, 27.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ I INSTALACJĄ: 8 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, WIELOFUNKCYJNEGO URZĄDZENIA SIECIOWEGO I 6 DRUKAREK MOBILNYCH

UNIEWAŻNIENIE

Status: UNIEWAŻNIONO

W związku z nieotrzymaniem w wyznaczonym zapytaniu ofertowym nr 04/01/2017 terminie tj. 27.01.2017 godz. 9.00 wystarczającej liczby ofert (minimum 3 oferty), zamawiający unieważnia postępowanie. Przedmiot oferty zostanie objęty procedurą zamówień w późniejszym terminie.

 

Poznań, 23.01.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ I INSTALACJĄ: 8 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, WIELOFUNKCYJNEGO URZĄDZENIA SIECIOWEGO I 6 DRUKAREK MOBILNYCH

 

Nr postępowania: 04/01/2017 data: 23.01.2017 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław,

zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402,  NIP  5561451116 Regon 091373061

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zamawiający zastrzega, że niespełnienie wszystkich poniższych warunków łącznie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej oferty)

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z gwarancją i instalacją: 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego i 6 drukarek mobilnych (okres gwarancji minimum – 24 miesiące) w ramach projektu Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania (nr RPWP.07.02.01-30-0019/15) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu określono w Załączniku nr 1 – Minimalne wymagania dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania, szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

  • Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław w zamkniętej kopercie do dnia 27.01.2017 r. do godziny 9.00 z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 04/01/2017 – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania- sprzęt komputerowy i oprogramowanie – nie otwierać do dnia 27.01.2017 r. do godziny 11:00.
  • Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
  • W przypadku złożeniu oferty osobiście, oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty opatrzone pieczątką oraz datą złożenia oferty;
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.01.2017
  • Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  • Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 23.01.2017 r. na stronie www.flandria.pl.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Agnieszka Basińska, tel. 664 999 882, a.basinska@flandria.pl

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

UWAGA! W dokumencie: Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego 04/01/2017 – Minimalne wymagania dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania, szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

w pozycji: Zestawy komputerowe 8 szt. – JEST:  Bateria – Minimalne parametry techniczne – Min. 4-ogniskowa, 26200mAh

                                                               – POWINNO BYĆ: Bateria – Minimalne parametry techniczne – Min. 4-ogniskowa, 2620 mAh

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Komentowanie wyłączone.