Poznań, 30.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA RZECZNIKA PRAW OSÓB STARSZYCH I/LUB NIESAMODZIELNYCH

Nr postępowania: 04/03/2017 data: 24.03.2017 r.

Status: ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy

W efekcie przeprowadzenia  procedury komisja powołana w celu przeprowadzenia postępowania w dniu 30.03.2017 dokonała wyboru Oferenta, który otrzymał  największą sumę punktowa za kryterium 1 –  wynagrodzenia brutto za 1 godzinę oraz kryterium 2 – posiadane wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe.

Oferent spełnił wszystkie warunki uczestnictwa, przedłożona  oferta jest kompletna i spełnia wszelkie wymogi i kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Cena zawiera się w projektowanym budżecie.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznana punktacją:

 

Poznań, 24.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA RZECZNIKA PRAW OSÓB STARSZYCH I/LUB NIESAMODZIELNYCH

Nr postępowania: 04/03/2017 data: 24.03.2017 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław, zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402,  NIP  5561451116 Regon 091373061

 • Poczta elektroniczna: b.wachowiak@flandria.pl
 • Adres strony internetowy: www.flandria.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie dotyczy stanowiska: Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niesamodzielnych w ramach projektu Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania (nr RPWP.07.02.01-30-0019/15-00) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w okresie od 01.04.2017 do 31.12.2018 r.

 

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 12 godzin miesięcznie, łącznie 252 godziny poradnictwa prawnego dla min. 42 osób.

Do zadań Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niesamodzielnych będzie należało udzielenie wsparcia prawnego na rzecz uczestników Projektu i osób z ich otoczenia, w szczególności w zakresie prawa medycznego, świadczeń z pomocy społecznej, praw osób niepełnosprawnych. Wsparcie będzie się odbywać poprzez wizyty domowe, udzielanie porad prawnych i analizę spraw.

Indywidualne poradnictwo prawne na rzecz min. 42 osób:

 • analiza spraw zgłoszonych przez uczestników, zapoznanie się z dokumentami, sprawdzenie

opracowanych przez uczestników pism, prowadzenie dokumentacji.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: b.wachowiak@flandria.pl  (skan z podpisem), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

Zintegrowane Centrum Opieki (III PIĘTRO)

Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

do dnia: 30 marca r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 02/03/2017 – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania nie otwierać do godz. 9.00 do dnia 30 marca br.

 

 • Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
 • Po złożeniu oferty osobiście, oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty opatrzone pieczątką oraz datą złożenia oferty;
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez potencjalnego wykonawcę za zgodność z oryginałem według następującego wzoru: Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię i nazwisko, miejscowość, data.
 • Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych.
 • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.03.2017
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Termin związania ofertą obowiązuje przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Beata Wachowiak – b.wachowiak@flandria.pl  tel. 606 397 032

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

 

 

 

Komentowanie wyłączone.