Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu zawiadamia, że w dniu 11.06.2017r. (niedziela) o godz. 16.00 (I termin), 16.15 (IItermin) w Restauracji „Park” w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyska 107 odbędzie się Walne Zebranie Członków.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1.Otwarcie zebrania.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4.Wybór 3 osobowej komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
5.Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6.Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
7.Sprawozdanie z prac Zarządu za 2016 rok.
8.Sprawozdanie z działalności SWP „Flandria” za 2016 rok.
9.Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.Sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium.
11. Przedstawienie uchwał przez komisję uchwał i wniosków.
12.Podjęcie uchwał przedstawionych przez komisję uchwał i wniosków.
– Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową za 2016
– Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku w całości na cele statutowe SWP „Flandria” za 2016 rok
– Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2016 r.
– Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
– Udzielenie absolutorium Zarządu.
13. Dyskusja i wolne głosy.
14. Zakończenie zebrania.
Zarząd SWP „Flandria”
 

Komentowanie wyłączone.