PROJEKTY

PROJEKT PROTECT

Od 1.09.2017 nasze Stowarzyszenie w partnerstwie realizuje projekt pod nazwą „Promote traditions through handmade crafts” (PROtect) (nr 2017-1- RO01-KA204- 037395) współfinansowanego przez Unię Europejską z w ramach programu Erasmus+: KA2, Cooperation for innovation and the exchange of goodpractices, Strategic Partnership with MULTIPLE BENEFICIARIES.

Szczegółowe informacje o projekcie i działaniach znajdą Państwo w linku poniżej:

http://bydgoszcz.flandria.pl/kategorie/projekt-protect/

„Szkolenie dla pracowników opieki domowej w ramach lokalnych inicjatyw zdrowotnych (CARETRAINING)”

Projekt Partnerski LLP Leonardo da Vinci:  realizowany przez Fundację Wzajemnej Pomocy w okresie 01.08.2012-31.07.2014.

Koordynator Projektu

Chrześcijańskie Stowarzyszenia Wzajemnościowe / Landsbond van Christelijke Mutualiteiten – BELGIA

Partnerzy projektu

 

 

                   Uniwersytet KHLim Limburg/ Katholieke Hogeschool Limburg – BELGIA

                 

            Biało-Żółty Krzyż / Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw – BELGIA

                      

Fundacja Wzajemnej Pomocy – POLSKA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy – POLSKA 

Caritas Pécs / Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány – WĘGRY 

 

Comenius Pécs / Comenius Szakközépiskola és Szakiskola – WĘGRY 

Projekt CARETRAINING koncentrował się na wymianie dobrych praktyk i narzędzi edukacyjnych pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w szkolenie pracowników opieki domowej i świadczenie usług opiekuńczych (zarówno na poziomie medycznym, jak i społecznym) w trzech krajach partnerskich: Polsce, Belgii i na Węgrzech. Głównym celem projektu było opracowanie programu szkoleniowego, opartego na potrzebach pracowników jak i pracodawców w obszarze służby zdrowia, w szczególności odnoszących się do usług opieki domowej. Partnerzy wymienili się doświadczeniami i wiedzą dotyczącą opieki domowej szczególnie pod kątem codziennych wyzwań czekających na kadrę zarządzającą oraz pielęgniarki zajmujące się opieką długoterminową i paliatywną.

SPOTKANIA PROJEKTOWE

Spotkania partnerskie i wizyty studyjne, odbyły się w 2012 i 2013 roku w Belgii, na Węgrzech i w Polsce. Każde z nich stanowiło okazję do zapoznania się ze specyficznym dla danego kraju systemem opieki domowej zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym, z uwzględnieniem opieki społecznej i medycznej oraz sposobów ich integracji.

BRUKSELA 8-9.10.2012

Do poznania się partnerów doszło w Brukseli podczas wizyty w dniach 8-9 października 2012 roku. Podczas spotkania inauguracyjnego, którego celem, poza wzajemnym zapoznaniem, była prezentacja systemu opieki zdrowotnej w każdym z krajów partnerskich. Omówiono również kwestie administracyjne i finansowe związane z projektem oraz ustalono harmonogram działań.

Uczestnicy spotkania podczas rozmów

Uczestnicy spotkania podczas rozmów

GENK (BELGIA) 18-21.02.2013

Głównym celem spotkania partnerskiego było dostarczenie teoretycznych i praktycznych informacji dotyczących belgijskiego systemu opieki zdrowotnej (jego struktury organizacyjnej i zagadnień związanych z finansowaniem). Przedstawiono sposób organizacji i koordynacji systemu opieki domowej (zarządzania na poziomie organizacyjnym, jak i codziennej praktyki) oraz zaprezentowano belgijski system edukacyjny i szkoleniowy dla pielęgniarek i innych specjalistów zaangażowanych w proces opieki. Powołany został również zespół redagujący podręcznik projektowy.W dniach 18-21 lutego 2013 odbył się pierwszy warsztat, zorganizowany w siedzibie Biało-Żołtego Krzyża w Genk oraz wizyta studyjna w całodobowym domu opieki dla osób straszych i niesamodzielnych ‚Toermailien’ w Genk. 

Uczestnicy spotkania przed siedzibą Biało-Żółrego Krzyża, Genk

Uczestnicy spotkania przed siedzibą Biało-Żółtego Krzyża, Genk

PÉCS (WĘGRY) 20-23.05.2013

Do kolejnego spotkania partnerów doszło w dniach 20-23 maja 2013 roku na Węrzech, w miejscowości Pécs.

Podobnie jak w przypadku wizyty w Belgii, głównymi celami spotkania było dostarczenie informacji dotyczących węgierskiego systemu opieki zdrowotnej, prezentacja sposobu organizacji i koordynacji sytemu opieki domowej oraz przedstawienie systemu edukacyjnego i szkoleniowego dla pielęgniarek i innych specjalistów zaangażowanych w proces opieki.

Podczas spotkania miały miejcie również dwie wizyty studyjne: na Oddziale Opieki Paliatywnej w szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Pécs oraz domu opieki dla osób starszych im. św. Wawrzyńca w Cserkút.

Oddział Opieki Paliatywnej, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Pécs

Oddział Opieki Paliatywnej, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Pécs

BYDGOSZCZ/ INOWROCŁAW 25-27.06.2013

Trzeci warsztat został przygotowany przez partnerów polskich i odbył się w dniach 25-26 lipca 2013 w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Poza częścią warsztatową, która – podobnie jak w przypadku poprzednich wizyt – miała na celu prezentację informacji dotyczących polskiego systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki domowej oraz systemu edukacji i szkoleń dla pielęgniarek i innych specjalistów zaangażowanych w proces opieki, miała miejsce również wizyta studyjna w Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.

Partnerzy uczestniczyli również w konferencji zorganizowanej 27 czerwca, dotyczącej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi zorganizowanej przez Flamandzkie Przedstawicielstwo Ambasady Belgii w Polsce, z udziałem flamandzkiego Ministra Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny Jo Vandeurzena. 

Szkolenie teoretyczne, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Bydgoszcz

Szkolenie teoretyczne, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Bydgoszcz

REZULTATY PROJEKTU

SZKOLENIA TESTOWE

Partnerzy byli również odpowiedzialni za przeprowadzenie szkoleń testowych, na których zostały poruszone zagadnienia: finansowania, komunikacji, jakości, etyki i kompetencji w obszarze opieki domowej (pielęgniarskiej opieki długoterminowej i opieki paliatywnej) w ujęciu międzynarodowym, stanowiące podsumowanie wiedzy i doświadczeń zbieranych w ramach podręcznika projektowego podczas spotkań partnerskich i wizyt studyjnych.

W Polsce szkolenie testowe miało miejsce 22 i 23 lutego 2014 roku w Inowrocławiu. Do uczestnictwa w nim zostali zaproszeni pracownicy, wolontariusze i partnerzy związani z Fundacją Wzajemnej Pomocy oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, działający w obszarze szeroko rozumianej opieki domowej (medycznej, socjalnej, wolontaryjnej).

Stanowiło ono okazję do wymiany doświadczeń, omówienia dobrych praktyk i wzbogacenia warsztatu pracy w obszarze opieki domowej. 

Praca w grupach, trening testowy, Polska

Praca w grupach, trening testowy, Polska

KONFERENCJA  KOŃCZĄCA PROJEKT

W dniach 2-5 czerwca 2014 odbyło się ostatnie spotkanie projektowe w Brukseli.

Jednym z głównych punktów była konferencja kończąca projekt (03.06) , w której udział wzięli przedstawiciele partnerów projektowych, ale także reprezentanci władz oraz krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji aktywnych w obszarze opieki zdrowotnej. Zostały na niej zaprezentowane efekty spotkań projektowych i prawie dwuletniej współnej pracy, zebrane w podręczniku projektowym.

Doświadczenia zdobyte dzięki udziałowi w projekcie utwierdziły nas w przekonaniu o konieczności integracji usług medycznych i społecznych kierowanych do osób starszych i niesamodzielnych oraz zachęciły do podejmowania kolejnych kroków w tym kierunku.

Przedstawiciele Partnerów Projektu podczas Konferencji

Przedstawiciele Partnerów Projektu podczas Konferencji

 

CARETRAINING – PODRĘCZNIK SZKOLENIOWY

W toku wspólnych spotkań przygotowany został podręcznik zawierający istotne informacje dotyczące działania lokalnej służby ochrony zdrowia w trzech krajach partnerskich, ale poruszający też inne zagadnienia, takie jak kompetencje zawodowe, finansowanie, system edukacji, etyka, komunikacja czy zarządzanie jakością.

Podręcznik jest dostępny dla każdej osoby zainteresowanej wykwalifikowaną opieką zdrowotną i może być użyteczny w wymianie informacji i szkoleniu ludzi zaangażowanych w lokalne inicjatywy związane z ochroną zdrowia.

Podręcznik do pobrania w wersji elektronicznej:

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI DOMOWEJ

Każdy z partnerów był również odpowiedzialny za upowszechnianie podręcznika szkoleniowego i przeprowadzanie szkoleń dla pracowników opieki domowej i lokalnych inicjatyw opieki zdrowotnej. Poruszane zagadnienia to system opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem kontekstu opieki domowej, w trzech krajach partnerskich, w odniesieniu się do trzech poziomów: zarządzanie lokalnymi inicjatywami opieki zdrowotnej, codzienna koordynacja świadczeń zdrowotnych i kształcenie pielęgniarek do pracy w kontekście opieki domowej.

Polscy partnerzy projektowi, do uczestnictwa w nich zaprosili pracowników, wolontariuszy i partnerów związanych z Fundacją Wzajemnej Pomocy oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, działających w obszarze szeroko rozumianej opieki domowej (medycznej, socjalnej, wolontaryjnej).

Szkolenia odbywały się w miesiącach czerwec-lipiec.

PREZENTACJE EDUKACYJNE

Na potrzeby szkoleń i spotkań projektowych opracowane zostały prezentacje odnoszace się do podstawowych zagadnień opieki zdrowtnej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki domowej.

Prezentacje w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) są możliwe do pobrania w wersji elektronicznej:

DISSEMINATION PLAN – PLAN UPOWSZECHNIANIA

Aby zoptymalizować proces upowszechniania wyników partnerzy projektowi opracowali wspólnie kompleksowy plan dzielenia się doświadczeniami projektowymi z interesariuszami w ich krajach, jak i całej Europie.

Plan w angielskiej wersji językowej jest możliwy do pobrania w wersji elektronicznej:

PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE – KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU

Kwestionariusz ewaluacyjny pozwalający na ocenę następujących obszarów: współpraca międzynarodowa, partnerstwo, jakość rezultatów i znaczenie projektu, upowszechnianie.

Kwestionariusz w angielskiej i polskiej wersji językowej jest możliwy do pobrania w wersji elektronicznej:

KWESTIONARIUSZ EWALUACJI SZKOLENIA

Kwestionariusz ewaluacyjny pozwalający na ocenę następujących obszarów: aspekty organizacyjne szkolenia (m.in. adekwatność czasu czy jakość materiałów) jak i wartość merytoryczna wybranych zagadnień.

Kwestionariusz w polskiej wersji językowej jest możliwy do pobrania w wersji elektronicznej:

Projekt Kcynia – „Razem nie tylko w Święta” realizowany przez region Bydgoszcz

Projekt powstał z myślą o podopiecznych Stowarzyszenia „Ordo ex Chao” Okręgu Kujawsko – Pomorskiego, które prowadzi działalność dobroczynną, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. Celem Stowarzyszenia jest m.in. zapobieganie narkomani, alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz innym patologiom społecznym, szczególnie dotyczącym dzieci i młodzieży, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży, w  tym osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym prawa do nauczania, wychowania,  opieki i wszechstronnego rozwoju. Nawiązując do wizji naszego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”, która działa w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, tj. zdrowia psychicznego, fizycznego, jak i społecznego, a także do misji integracji ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osamotnionych chcemy, aby nasze działania miały szerszy oddźwięk. Pragniemy oprócz grupy osób niepełnosprawnych objąć działaniami osoby starsze z lokalnie działającego Klubu Seniora, a także dzieci z przedszkola.

 

Komentowanie wyłączone.