STOWARZYSZENIE

Geneza

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” powstało w latach 1995 – 1997 w Inowrocławiu dzięki środkom finansowym Rządu Flamandzkiego oraz Federacji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii, pełniących w tym kraju rolę oficjalnych kas chorych.

Obecny kształt i rola Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych (inaczej Chrześcijańskich Kas Chorych) w Belgii wynika z prawnego połączenia działań ruchów wzajemnościowych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Ich przesłaniem jest promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w duchu wzajemnej pomocy i solidarności. To zasadnicze przesłanie realizują poprzez:

 • aktywne uczestnictwo w polityce zdrowotnej i społecznej,
 • czuwanie nad zapewnieniem opieki zdrowotnej i usług społecznych dostępnych dla całej ludności,
 • zwiększanie możliwości rozwoju i integracji osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych,
 • promowanie postaw szacunku i odpowiedzialności każdego względem jego zdrowia,
 • przyczynianie się do utrzymywania przy życiu idei i walorów wzajemnej pomocy, solidarności i sprawiedliwości w społeczeństwie.

Realizację tych celów Chrześcijańskie Stowarzyszenia Wzajemnościowe opierają na zaangażowaniu swoich członków oraz licznych wolontariuszy.

Od 1993 roku Chrześcijańskie Kasy Chorych (www.cm.be) wspierają projekty utworzenia stowarzyszeń wzajemnościowych w Europie Centralnej, Afryce i Ameryce Łacińskiej, w tym Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.

Działalność

Przesłaniem działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, profesjonalnej pomocy woluntaryjnej oraz wspieranie możliwości samorealizacji poprzez udział w szerokiej ofercie działań społecznych i zdrowotnych. Działalność stowarzyszenia obejmuje:

 • wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji społecznej, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
 • bogatą ofertę dla młodych wolontariuszy oraz wolontariuszy 45+ (szkolenia, spotkania integracyjne, udział w ciekawych przedsięwzięciach),
 • realizację programów i akcji profilaktycznych,
 • kompleksową informację na temat placówek i organizacji świadczących usługi i pomoc pacjentom, refundacji artykułów medycznych, świadczeń przysługujących pacjentom,
 • porozumienia o rabatach dla członków na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.

Wszystkim przedsięwzięciom stowarzyszenia przyświeca idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości. Dlatego każdy może zostać członkiem SWP „Flandria” i współtworzyć warunki do poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego swojego i innych.

Stowarzyszenie jest również organizatorem popularnej Międzynarodowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, która corocznie odbywa się w Inowrocławiu i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie.
Oprócz Inowrocławia działamy w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Gdyni.

Szczególną opieką otaczamy osoby starsze, chore, niepełnosprawne oraz dzieci – dla nich pracują, pomagają oraz organizują czas wolny nasi wolontariusze.

Dyrektor: Ineza Skrzypiec-Sikorska
Z-ca Dyrektora: Janina Czerwińska

Zarząd:
Prezes – Stanisław Grabski
Skarbnik – Bożena Losik
Sekretarz – Wiesława Dudek
Członek zarządu – Zygmunt Górecki
Członek zarządu – Jean-Pierre Descan

POWRÓT->

STATUT
STOWARZYSZENIA WZAJEMNEJ POMOCY „FLANDRIA”

/tekst jednolity/

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” i w dalszej części zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/, postanowieniami późniejszego Statutu oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w zakresie dotyczącym działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. 2003, Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami/.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione w niniejszym Statucie.

§ 4

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Inowrocław.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw ma prawo zatrudniać pracowników.

 2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zarówno w formie działalności gospodarczej, jak i w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego..

 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stowarzyszenie używać będzie okrągłej pieczęci z napisem w otoku:

„Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA”.

Rozdział  II
Cel i zasady działania Stowarzyszenia

§ 7

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

 1. ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem członków Stowarzyszenia,

 2. integracja ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osamotnionych,

 3. wypełnianie luki pomiędzy prywatną, a publiczną opieką zdrowotną,

 4. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia,

 5. promocja i organizacja wolontariatu,

 6. wywieranie wpływu na politykę zdrowotną i socjalną państwa i władz lokalnych,

 7. prowadzenie działalności leczniczej,

 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 8

 1. Cele określone w § 7 Stowarzyszenie zamierza realizować w szczególności przez:

 1. działalność leczniczą prowadzoną w formie przedsiębiorstwa medycznego,

 2. świadczenie usług medycznych,

 3. częściowy zwrot kosztów leczenia,

 4. świadczenie usług farmaceutycznych i obrót lekami,

 5. tworzenie lub współtworzenie programów profilaktycznych opracowanych we współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,

 6. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz chorych i niepełnosprawnych,

 7. organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, krajoznawczych oraz turnusów i obozów rehabilitacyjnych,

 8. działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

 9. organizację kampanii informacyjnych dotyczących dostępności usług zdrowotnych i możliwości ich dofinansowania,

 10. organizację pielęgniarskiej opieki długoterminowej,

 11. organizację opieki wolontaryjnej w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

 12. organizację akcji profilaktycznych, gier i zabaw promujących zdrowy styl życia i wolontariat,

 13. prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz wolontariuszy, seniorów, osób niepełnosprawnych,

 14. działalność socjalno-edukacyjną,

 15. realizację projektów socjalno-zdrowotnych,

 16. prowadzenie klubów dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów,

 17. partycypowanie w obronie praw pacjentów w organizacji opieki zdrowotnej,

 18. sprzedaż detaliczną wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych w wyspecjalizowanych sklepach,

 19. pomoc humanitarną i charytatywną,

 20. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 21. profilaktykę uzależnień.

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej stowarzyszenia jest:

 1. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),

 2. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),

 3. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),

 4. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),

 5. sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),

 6. sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),

 7. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),

 8. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),

 9. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

 10. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),

 11. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

 12. praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),

 13. praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),

 14. praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),

 15. działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B),

 16. działalność pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),

 17. działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),

 18. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych ( PKD 88.10.Z).

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,

2/ członków wspierających.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP, zgodnie ze statutem oraz z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Do Stowarzyszenia mogą wstępować także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP, zgodnie ze statutem oraz ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 2. dbać o jego dobre imię,

 3. przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,

 4. regularnie opłacać składki,

 5. brać udział w pracach Stowarzyszenia,

 6. uczestniczyć w organizowanych zebraniach,

 7. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

 8. współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności :

1/ przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

2/ wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, 3/ posiadać legitymację Stowarzyszenia, 4/ uczestniczyć w ustalaniu programu działania Stowarzyszenia, 5/ korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 6/ korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe o rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.

2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek wspierający – osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.

§ 14

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku 14 do 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału głosowania na Walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd.

2. Postanowienie zawarte w ust. 1 nie odnosi się do członków założycieli.

§ 16

1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie,

2/ wykluczenia przez Zarząd:

a/ za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b/ za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c/ za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez jeden okres,

d/ na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych literą a, b niniejszego paragrafu,

e/ na skutek utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku Sądu,

3/ śmierci członka.

2. Uchwały w zakresie ustania, wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

3. Wykluczonemu i wykreślonemu członkowi służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały Zarządu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 § 17

1.Władzami Stowarzyszenia są :

1/ Walne Zebranie Członków,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji walnego Zebrania Członków należy w szczególności :

1/ uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ udzielanie absolutorium Zarządowi,

4/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,

5/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i wykreśleniu członka Stowarzyszenia,

6/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

7/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

8/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9/ rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

10/ przyjmowanie członka wspierającego na wniosek Zarządu,

11/ podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości,

12/ ustalanie wysokości składek członkowskich.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

4. Uchwały walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być:

 – Zwyczajne,

– Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 15% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organy.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało powołane.

§ 21

W Walnym Zebraniu udział biorą:

1. Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,

2. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 22

Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania wraz z materiałami ustala Zarząd i podaje go do wiadomości wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób w tym poprzez środki masowego przekazu co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 23

W pierwszym terminie Walnego Zebrania winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W razie gdy w pierwszym terminie zebranie nie dojdzie do skutku z uwagi na brak kworum, drugi termin zebrania jest ważny niezależnie od ilości uczestniczących w nim członków.

§ 24

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z członków wybranych przez walne Zebranie na okres 4 lat.

2. Zarząd składa się od 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają prezesa, skarbnika i sekretarza.

3. Zarząd wybierany jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. (skreślony).

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2/ uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

3/ sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,

4/ składanie sprawozdań walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności,

5/ przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia,

6/ podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia członków,

7/ zwoływanie walnych Zebrań Członków,

8/ wnioskowanie do walnego Zebrania o przyjęcie członków wspierających,

9/ ustalanie na Walne Zebranie propozycji wysokości składki członkowskiej,

10/ pobieranie składek członkowskich,

11/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

12/ inne czynności nie przewidziane dla Walnego Zebrania Członków.

§ 27

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

W przypadku równej liczby głosów zarządza się powtórne głosowanie, a gdy to nie da rozstrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego.

§ 28

Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności

Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny tej działalności,

2/ dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,

3/ składanie sprawozdań walnemu Zebraniu Członków ze swej

działalności,

4/ występowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

5/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 31

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.

§ 32

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo dołączenia brakujących członków.

2. Liczba członków dołączonych nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 33

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 § 34

Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

1/ składki członkowskie,

2/ dotacje, subwencje,

3/ darowizny, spadki,

4/ wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 35

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia

§ 36

Podjęcie uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, przy głosowaniu w pierwszym terminie Walnego Zebrania. W razie gdy w pierwszym terminie zebrania nie dojdzie do skutku z uwagi na brak kworum, uchwała taka może zostać podjęta zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych w drugim terminie zebrania.

§ 37

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne Zebranie członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.

Rozdział VII
Postanowienia Ogólne

§ 38

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Komentowanie wyłączone.