Inowrocław, 20.08.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące  wyłonienia firmy przewozowej/korporacji taxi przy realizacji projektu, pt. „Taksówka dla seniorów”

Nr postępowania: 01/08/2018 data: 14.08.2018 r.

Status: ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy:

iTaxi.pl Sp. z o.o.
ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok

 

 

 

 

Inowrocław, 14.08.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące  wyłonienia firmy przewozowej/korporacji taxi przy realizacji projektu, pt. „Taksówka dla seniorów”

Nr postępowania: 01/08/2018 data: 14.08.2018 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 15, 88-100 Inowrocław, zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402, NIP 5561451116 Regon 091373061

Poczta elektroniczna: a.basinska@flandria.pl
Adres strony internetowy: www.flandria.pl
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienia firmy przewozowej/korporacji taxi przy realizacji projektu,
pt. „Taksówka dla seniorów” finansowanego ze środków Gminy Miasta Inowrocław.

Szacowana wartość zamówienia – kwota pomiędzy 20.000,00 złotych, a 50.000,00 złotych netto.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.basinska@flandria.pl (skan z podpisem), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do:
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
ul. Andrzeja 15, 88-100 Inowrocław
do dnia: 20 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 01/08/2018.

Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane.
• Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych
• Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.08.2018 po godz.14.00.
• Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Agnieszka Basińska – a.basinska@flandria.pl tel. 664 999 882


Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Komentowanie wyłączone.