Poznań, 25.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ OPASEK I URZĄDZEŃ DO SYSTEMU TELEOPIEKI

Nr postępowania: 01/04/2018 data: 19.04.2018 r.

Status: ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy:

MORISE
Rafał Ludwa
ul. Graniczna 19
33-111 Koszyce Wielkie

 

 

 

 

Poznań, 19.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ OPASEK I URZĄDZEŃ DO SYSTEMU TELEOPIEKI

Nr postępowania: 01/04/2018 data: 19.04.2018 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 15, 88-100 Inowrocław, zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402,  NIP  5561451116 Regon 091373061

 • Poczta elektroniczna: a.basinska@flandria.pl
 • Adres strony internetowy: www.flandria.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z gwarancją opasek i urządzeń do systemu teleopieki w ilości 46 sztuk realizowana w ramach projektu Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania (nr RPWP.07.02.01-30-0019/15-00) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szacowana wartość zamówienia – kwota pomiędzy 20.000,00 złotych, a 50.000,00 złotych netto.

• wszystkie z dostarczonych urządzeń i opasek muszą być fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu producenta,
• okres gwarancyjny urządzenia i opaski minimum: 24 miesiące,
• urządzenia opatrzone znakiem CE,

 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: a.basinska@flandria.pl  (skan z podpisem), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

Zintegrowane Centrum Opieki (III PIĘTRO)

Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

do dnia: 24 kwietnia 2018. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 01/04/2018 – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania nie otwierać do godz. 14.00 do dnia 24 kwietnia br.

 

 • Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
 • Po złożeniu oferty osobiście, oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty opatrzone pieczątką oraz datą złożenia oferty;
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez potencjalnego wykonawcę za zgodność z oryginałem według następującego wzoru: Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię i nazwisko, miejscowość, data.
 • Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych.
 • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.04.2018
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Termin związania ofertą obowiązuje przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Agnieszka Basińska – a.basinska@flandria.pl  tel. 664 999 882

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Komentowanie wyłączone.