Inowrocław 27.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ ZESTAWÓW URZĄDZEŃ MONITORINGU TELEMEDYCZNEGO

Nr postępowania: 02/01/2017 data: 18.01.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Status: ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy
PRO-PLUS S.A.
ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 25.01.2017
Cena: 72.000 zł (brutto)

 

 

Poznań, 18.01.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ ZESTAWÓW URZĄDZEŃ MONITORINGU TELEMEDYCZNEGO

Nr postępowania: 02/01/2017 data: 18.01.2017 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław,

zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402,  NIP  5561451116 Regon 091373061

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zamawiający zastrzega, że niespełnienie wszystkich poniższych warunków łącznie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej oferty)

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z gwarancją dwunastu zestawów urządzeń monitoringu telemedycznego w ramach projektu Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania (nr RPWP.07.02.01-30-0019/15) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Każdy zestaw telemedyczny do telemonitoringu składać się winien z urządzeń umożliwiających wykonanie badań, następnie ich zapis i przesłanie wyników na Platformę Telemedyczną. Zakres badań, monitorowanych parametrów i funkcji jakie winny minimalnie umożliwić zestawy to: badanie EKG 6 odprowadzeniowe; pomiar saturacji tlenem krwi i pulsu; pomiar glikemii; pomiar ciśnienia tętniczego; pomiar masy ciała; czujnik upadku. W ramach wdrożenia przeprowadzone zostanie szkolenie użytkowników systemu potwierdzone odpowiednim protokołem. W przypadku urządzenia EKG, oraz urządzenia do pomiaru saturacji krwi zapewniony powinien być pakiet transmisji danych na okres minimum 24 miesięcy pozwalający na transmisję wyników pomiarów przez sieć Internet. W przypadku urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi do zestawu dołączony winien być zestaw pasków wystarczający do wykonania min. 1 badania dziennie na okres 12 miesięcy.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

  • Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław w zamkniętej kopercie do dnia 26.01.2017 r. do godziny 15.30 z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 02/01/2017  – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania- urządzenia telemedyczne do systemu teleopieki – nie otwierać do dnia 27.01.2017 r. do godziny 11:00.
  • Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
  • W przypadku złożeniu oferty osobiście, oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty opatrzone pieczątką oraz datą złożenia oferty;
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.01.2017
  • Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  • Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 18.01.2017 r. na stronie www.flandria.pl oraz na bazie konkurencyjności.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Agnieszka Basińska, tel. 664 999 882, a.basinska@flandria.pl

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Komentowanie wyłączone.