Inowrocław 27.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH, TABLETÓW, ORAZ USŁUG GŁOSOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ I TRANSMISJI DANYCH

Nr postępowania: 03/01/2017 data: 18.01.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Status: ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy
ORANGE POLSKA S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 26.01.2017
Cena: 60.959,29 zł (brutto)

 

Poznań, 18.01.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z GWARANCJĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH, TABLETÓW, ORAZ USŁUG GŁOSOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ I TRANSMISJI DANYCH

 

Nr postępowania: 03/01/2017 data: 18.01.2017 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław,

zarejestrowane pod numerem KRS 0000039402,  NIP  5561451116 Regon 091373061

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zamawiający zastrzega, że niespełnienie wszystkich poniższych warunków łącznie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej oferty)

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i tabletów wraz z kartami SIM oraz dostawa i świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych w ramach projektu Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania (nr RPWP.07.02.01-30-0019/15) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachWielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

  • Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław w zamkniętej kopercie do dnia 26.01.2017 r. do godziny 15.30 z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 03/01/2017 – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania- aparaty i karty SIM do systemu teleopieki – nie otwierać do dnia 27.01.2017 r. do godziny 11:00.
  • Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
  • W przypadku złożeniu oferty osobiście, oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty opatrzone pieczątką oraz datą złożenia oferty;
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.01.2017
  • Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  • Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 18.01.2017 r. na stronie www.flandria.pl oraz na bazie konkurencyjności.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Agnieszka Basińska, tel. 664 999 882, a.basinska@flandria.pl

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Komentowanie wyłączone.